OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Pravilnikom o radu Uslužne firme (obrt)”Sunce” kao poslodavac i davalac usluga uređuje uslove rada, sklapanje i prestanak ugovora o saradnji, prava i obveze radnica-radnika i korisnika usluga klijenta, ostala materijalna prava radnica-radnika, postupak i mjere zaštite dostojanstva saradnika te druga pitanja u vezi s radnim odnosima i načinu poslovanja

Pravo na usluge kućne njege i pomoći u kući od strane Uslužne firme (obrt)”Sunce” ne mogu ostvariti sljedeće osobe:

– Osobe oboljele od zaraznih bolesti
– Osobe sa psihičkim oboljenjima drugim bolestima, demencije ne specifične, te poremećaja ličnosti i ponašanja uzrokovanih bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga;
– Osobe sa asocijalnim ponašanjem (sklone kriminalu, alkoholizmu, psihoaktivnim supstancama prostituciji i sl.

Član 2.

Uslužna firma (obrt)”Sunce” nudi usluge za povremenu i stalnu pomoć u kući ,kućne njege  kao i ostale usluge Medicinskih sestara,Medicinskih tehničara,Fizioterapeuta,Njegovateljica,Med.Pedikera te  Frizera,Kućnih majstora,Higijeničarki,i Baštovana
Uslužna firma (obrt)”Sunce” Vrši usluge Kućne pomoći njege brige i čuvanja isključivo u kućnom prostoru klijenta


USLUŽNA FIRMA (OBRT) “SUNCE” OBAVLJA SLJEDEČE USLUGE


Član 3.

Usluge pomoći u kući na 4 i 6 sati dnevnog rada za pokretne osobe ,rade naše Gerontodomačice

Usluge kućne njege brige i pomoć, bolesnim, nepokretnim,polupokretnim,dementnim kao i svim osobama kojima je potrebna naša usluga na 8,10,12 i 24 sata dnevnog rada kao i medicinske usluge ( rade naše medicinske sestre sa iskustvom koje su u radnom odnosu po bolnicama i klinikama – naše spoljne saranice) po potrebi i potražnji klijenata

Član 4.

Uslužna firma (obrt)”Sunce”izvodi planirano osmišljene aktivnosti koje se usklađuju sa razvojnim potrebama klijenata.

Član 5.

U Uslužnoj firmi (obrt)”Sunce” niko ne može početi s radom bez sklopljenog ugovora. Prilikom potpisivanja ugovora o saradnji saradnici su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
2) Sanitarna knjižica
3) Izvod iz matične knjige rođenih
4) Kopiju lične karte
5) Cipsova prijavnica boravišta
6) Dodatne diplome, zvanja, sertifikate

Član 6.

U Uslužnoj firmi (obrt)”Sunce” Čini tim usko stručnih saradnika: Mediciske setre i Medicinski tehničari,Njegovateljice sa Certifikatima o završenom ispitu i po potrebi Doktorice opšte prakse (spoljni saradnik)


PRAVA I OBAVEZE USLUŽNE FIRME (OBRT) “SUNCE


Član 7.

Uslužna firma (obrt) ”Sunce” se obavezuje da u skladu sa zahtjevima klijenata obezbijedi saradniku određen broj trećih lica-korisnika za usluge kućne pomoći njege ili neke od drugih usluga iz ponude firme

Član 8.

“Sunce”će saradniku plaćati honorar na tekući račun ili lično (na ruke) na mjesečnom nivou, nakon ostvarivanja mjesečnog prihoda, po učinku.

Član 9.

Uslužna firma (obrt) ”Sunce” se obavezuje da će uredno voditi i čuvati dokumentaciju angažovanja saradnika ( tj radnice i radnika) – usluga, vrijeme, mjesto odlaska kod trećih lica, na osnovu dogovora i popunjavanjem ugovora od strane klijenata.

Član 11.

U slučaju psihičkog, fizičkog i drugog nasilja od strane trećeg lica – klijenta, Uslužna firma (obrt) ”Sunce”  je dužna povjerljive informacije o klijentu dostaviti nadležnom Okružnom sudu i drugim nadležnim organima.


PRAVA I OBAVEZE SARADNIKA RADNICA – RADNIKA


Član 12.

Svi saradnici (tj radnice-radnici) se moraju ponašati u skladu sa radnim zadacima koje obavljaju te svako ponašanje suprotno gore navedenim aktima predstavlja razlog za prekid saradnje između Uslužna firma (obrt) ”Sunce” i saradnika (tj radnicom-radnikom).

Član 13

Saradici (tj radnica-radnik) nisu dužni za Generalno spremanje stabenog prostora kao što je (pranje prozora,pranje drvenarije micanje namještaje itd).

Član 14.

Saradnici (tj radnice-radnici) su odgovorni za sve vrste eventuanih krađa, oštećenja i drugih povreda koja mogu nastati kod trećih lica-korisnika usluga za vrijeme dok su pružali uslugu te se obavezuju da će nadoknaditi svu prouzrokovanu štetu.
Uslužna firma (obrt)”Sunce” je ovlaštena da obustavi isplatu honorara saradnicima (tj radnicom-radnikom) do namirenja cjelokupnog iznosa štete.

Član 15.

Uslužna firma (obrt)”Sunce” može od saradnika (tj radnice-radnika) da zatraži probni rad naj više 15 dana . Honorar probnog rada regulisana je načinom poslovanja (a to je polovina mjesečne plate zavisno od posla kojeg obavlja)

Član 16.

Saradnici (tj radnice-radnici za prijavu) su dužni da odrade 4 ugovora po 3 mjeseca rada u toku jedne godine (bez prekida) da bi mogli steči pravo prijave u Uslužna firma (obrt)”Sunce”

Član 17.

Saradnici (tj radnica-radnik) su dužni da se sa stvarima korisnika usluga staraju sa pažnjom dobrog domaćina.
Uslužna firma (obrt)”Sunce”ne snosi odgovornost za postupke saradnika (tj radnice-radnika) za vrijeme pružanja usluga (bahato ponašanje, omalovažavanje, fizičko nasilje, povrede davaoca usluga.)

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne i izričito prihvataju da saradnik (tj radnica-radnik) ne može, bez prethodne saglasnost Uslužne firme (obrt) ”Sunce”, da za svoj ili tuđi račun ugovara i obavlja poslove iz djelatnosti koju obavlja Uslužna firma (obrt) ”Sunce” ili za svoju ličnu korist pruža usluge Kućne pomoći i njege naručiteljima usluga iz baze Uslužna firma (obrt)”Sunce”. Ukoliko se utvrdi da je postupao suprotno odredbama pethodnog stava, saradnja sa saradnikom (tj radnicom-radnikom) će biti prekinuta, a od njega će se potraživati iznos pretrpljene štete.
Ukoliko saradnik (tj radnicom-radnikom) svojevoljno raskine ugovor sa Uslužnom firmom (obrt)”Sunce”, radi ličnog interesa, i ostane u saradnji sa klijentom, dužan je refundirati iznos štete Uslužnoj firmi (obrt)”Sunce” u visini 600.-KM.

Član 19.

Imajući u vidu zaštitu brenda Uslužne firme (obrt)”Sunce” i dobre poslovne politike, saradnici (tj radnica-radnik) se obavezuju da poslovnu politiku Uslužne firme (obrt)”Sunce”, kao ni informacije o korisnicima usluga, ne smiju iznositi trećim licima bez izričite prethodne saglasnosti Uslužne firme (obrt) ”Sunce”.

Član 20.

Saradnici (tj radnice-radnici) su dužni da posebnu pažnju posvete čuvanju privatnosti korisnika usluga sa kojima su dužni da uspostave i zadrže profesionalan odnos radnica – radnik Klijent.

Član 21.

Saradnici (tj radnica-radnik) su dužni u slučaju nemogučnosti dolaska na posao da jave Uslužnoj firmi (obrt)”Sunce”,na več poznati br mobitela Vibera – Wochapp dan ranije. U takvom slučaju oduzimače se od mjesečnog dohotka ( za svako kašnjenje po 35.-KM)

Član 22.

Saradnik (tj radnica-radnik) je dužan da najavi prekid poslovanja sa Agencijom 15 dana unaprijed.


PRAVA I OBAVEZE TREĆIH LICA–KORISNIKA USLUGA KLIJENTA


Član 23.

Korisnik usluga, ukoliko posjeduje video-nadzor, na osnovu zaštite privatnosti, dužan je upoznati odabranog saradnika o postojanju video-nadzora.

Član 24.

Korisnik usluga se obavezuje da će po dolasku odabranog saradnika (tj radnice-radnika), ukolliko je potrebno, saradnika (tj radnicu-radnika) kratko upoznati sa specifičnim zahtjevima življenja i rada pacijenta

Član 25.

Korisnici usluga su dužni da uspostave i zadrže profesionalan odnos na relaciji saradnik (tj radnica-radnik) – korisnik usluga.
U slučaju psihičkog, fizičkog i drugog nasilja od strane trećeg lica – klijenta, prilikom pokrenutog spora, Uslužne firme (obrt)”Sunce” je dužna povjerljive informacije o klijentu dostaviti nadležnom Okružnom sudu i drugim nadležnim organima.

Član 26.

U slučaju da saranici (tj radnica-radnik) iz bilo kojeg razloga ne dodžu na posao, Uslužna firma (obrt) ”Sunce” je dužna u što kračem mogučem roku obezbjediti zamjenu za iste.

Član 27.

Ugovorene strane utvrdžuju otkazni rok za jednostrani prekid ugovora o pružanju usluga kućne pomoći i njege starih, bolesnih, nemoćnih llca u trajanju 15 (petnaest) radnih dana

Član 28.

Uslužne firme (obrt)”Sunce” po nalogu korisnika usluga može obavljati i posredovanje u pronalasku dugoročne Medicinske sestre, Medicinskog tehničara ili Njegovateljice te shodno navedenoj potražnji klijentu potražiti naplatu u iznosu od 1.300 KM. Pronalaskom dugoročne Medicinske sestre, Medicinskog tehničara ili Njegovateljice te izvršene naplate prestaju sva prava i obaveze.

Uslužne firme (obrt)”Sunce” prema odabranom saradniku (tj radnice-radnika) i korisniku usluga.
Ukoliko klijent zadrži saradnika (tj radnice-radnika) u radnom odnosu nakon prekida saradnje sa Uslužne firme (obrt)”Sunce”, smatraće se da je iskoristio Uslužnu firmu (obrt)”Sunce” za ličnu korist, te će takva usluga biti naplaćena po cjenovniku posredovanja dugoročnog stalnog čuvanja od 1.000.-KM

Član 29.

Ugovorene strane su saglasne da sve sporove riješavaju dogovorom,a ukoliko to ne mogu, sporove rješava nadležni sud u Sarajevu.

 


Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Sarajevo, 3. februar 2017. godine.